Normálne umiestnenie EOS a dôvody jeho posunutia

Elektrická os srdca je koncept, ktorý odráža elektrické procesy v tomto orgáne. Smer EOS ukazuje všetky bioelektrické zmeny v množstve, ktoré nastáva počas práce srdcového svalu. Počas odstránenia elektrokardiogramu každá elektróda zaznamenáva bioelektrickú reakciu v striktne unesenej časti myokardu. Potom lekári, aby vypočítali polohu a uhol EOS, reprezentujú hrudník vo forme súradnicového systému, aby na neho mohli ďalej premietať ukazovatele elektród. Možná horizontálna poloha EOS, vertikálna a množstvo ďalších možností.

Elektrická os srdca je koncept, ktorý odráža elektrické procesy v tomto orgáne.

Dôležitosť systému srdcového vedenia pre EOS

Vodivým systémom srdcového svalu sú atypické svalové vlákna, ktoré spájajú rôzne časti orgánu a pomáhajú mu synchronizovať sa. Za jej začiatok sa považuje sínusový uzol, ktorý sa nachádza medzi ústami dutej žily, preto je u zdravých ľudí srdcová frekvencia sínusová. Keď dôjde k impulzu v sínusovom uzle, myokard sa stiahne. Ak nefunguje vodivý systém, elektrická os zmení svoju polohu, pretože tam dôjde ku všetkým zmenám pred kontrakciou srdcového svalu..

Smery osi a odsadenie

Pretože váha ľavej komory srdcového svalu u úplne zdravých dospelých osôb je vyššia ako váha pravej, sú všetky elektrické procesy tam silnejšie. Preto je os srdca otočená k nemu.

 1. Normálna poloha. Ak premietate polohu srdca na predpokladaný súradnicový systém, bude sa smer ľavej komory od +30 do +70 stupňov považovať za normálny. Závisí to však od charakteristík každej osoby, preto sa rozsah od 0 do +90 stupňov považuje za normu tohto ukazovateľa pre rôznych ľudí..
 2. Horizontálna poloha (0 až +30 stupňov). Zobrazuje sa na kardiograme u ľudí so širokou hrudnou kosťou.
 3. Vertikálna poloha. EOS je v rozmedzí od +70 do +90 stupňov. Pozorované u vysokých ľudí s úzkym hrudníkom.
Možnosti umiestnenia EOS.

Existujú choroby, pri ktorých dôjde k posunu osi:

 1. Odchýlka doľava. Ak sa os odkláňa doľava, môže to znamenať zvýšenie (hypertrofiu) ľavej komory, čo naznačuje jej preťaženie. Tento stav je často spôsobený arteriálnou hypertenziou, ktorá trvá dlho, keď krv ťažko prechádza cez cievy. Výsledkom je, že ľavá komora pracuje tvrdo. Odchýlka vľavo nastáva s rôznymi blokádami, léziami ventilového prístroja. Pri progresívnom srdcovom zlyhávaní, keď orgán nemôže plne vykonávať svoje funkcie, zaznamená elektrokardiogram aj posun osi doľava. Všetky tieto choroby nútia ľavú komoru tvrdo pracovať, takže jej steny sú hrubšie, impulz cez myokard prechádza oveľa horšie, os sa odchyľuje doľava.
 2. Ofset vpravo. Odchýlka elektrickej osi srdca doprava sa najčastejšie vyskytuje pri zvýšení pravej komory, napríklad ak má človek srdcové choroby. Môže to byť kardiomyopatia, ischemická choroba, abnormality v štruktúre srdcového svalu. Správnu odchýlku spôsobujú aj také problémy s dýchacím systémom, ako sú obštrukcia pľúc, bronchiálna astma.

Indikátory normy EOS

VekIndikátory EKG
Smerová os
Srdcová frekvencia za minútu
Dieťa od narodenia do jedného roka.Vertikálne.60 - 150 úderov.
Deti od 1 do 6 rokov.Vertikálne normálne, niekedy horizontálne.95-128 úderov.
Deti a dospievajúci vo veku od 7 do 15 rokov.Normálne alebo vertikálne.65-90 úderov.
Dospelých.Normálne.60–90 úderov, pravidelný sínusový rytmus.

Takže u zdravých ľudí môže byť smer osi srdca normálny, horizontálny, vertikálny, srdcová frekvencia je pravidelná sínusová. Ak rytmus nie je sínusový, potom to naznačuje nejaký druh choroby. Nepravidelný sínusový rytmus je indikátorom ochorenia, ak pretrváva počas zadržiavania dychu. Posunutie osi srdca doľava alebo doprava môže naznačovať problémy so srdcom a dýchacími orgánmi. V žiadnom prípade by sa diagnóza nemala robiť na základe samotného posunu EOS. Kardiológ môže určiť ochorenie a predpísať liečbu po množstve ďalších štúdií.

Aká je vodorovná poloha elektrickej osi srdca. Aká je vertikálna elektrická os srdca

V tomto čísle sa týchto otázok v krátkosti dotknem. Od ďalších čísel začneme študovať patológiu.

Predchádzajúce čísla a materiály na hlbšie štúdium EKG nájdete tiež v časti „“.

1. Aký je výsledný vektor?

Neoddeliteľne spojené s konceptom výsledného vektora komorovej excitácie vo frontálnej rovine.

Výsledný vektor excitácie komôr je súčtom troch okamžitých vektorov excitácie: medzikomorovej septa, vrcholu a bázy srdca..
Tento vektor má v priestore určitú smerovosť, ktorú interpretujeme v troch rovinách: čelnej, vodorovnej a sagitálnej. V každom z nich má výsledný vektor svoju vlastnú projekciu.

2. Aká je elektrická os srdca?

Elektrická os srdca je projekciou výsledného excitačného vektoru komôr v čelnej rovine.

Elektrická os srdca sa môže odchyľovať od svojej normálnej polohy buď doľava alebo doprava. Presná odchýlka elektrickej osi srdca je určená uhlom alfa (a).

3. Čo je uhol alfa?

Výsledný vektor komorovej excitácie mentálne umiestnime do Einthovenovho trojuholníka. G asi l, tvorené smerom výsledného vektora a osou I štandardného vedenia, je požadovaný uhol alfa.

Hodnota uhla alfa sa zistí podľa špeciálnych tabuliek alebo diagramov, ktoré predtým na elektrokardiograme určili algebraický súčet zubov komorového komplexu (Q + R + S) v štandardných elektródach I a III.

Nájdenie algebraického súčtu zubov komorového komplexu je celkom jednoduché: zmerajte v milimetroch hodnotu každého zuba jedného komorového komplexu QRS, berte do úvahy, že vlny Q a S majú znamienko mínus (-), pretože sú pod izoelektrickou čiarou a vlna R je znamienko plus (+ ). Ak niektorý zub na elektrokardiograme chýba, potom je jeho hodnota nastavená na nulu (0).

Ak je alfa uhol v rozmedzí 50-70 °, hovorí sa o normálnej polohe elektrickej osi srdca (elektrická os srdca nie je vychýlená), alebo o normograme. Keď je elektrická os srdca vychýlená doprava, bude sa uhol alfa určovať v rozmedzí 70 - 90 °. V každodennom živote sa takáto poloha elektrickej osi srdca nazýva pravogram.

Ak je uhol alfa väčší ako 90 ° (napríklad 97 °), predpokladá sa, že toto EKG má blokádu zadnej vetvy ľavej vetvy zväzku.
Pri určovaní uhla alfa v rozmedzí 50 - 0 ° sa hovorí o odchýlke elektrickej osi srdca vľavo alebo o levograme.
Zmena uhla alfa v rozmedzí 0 - mínus 30 ° naznačuje ostrú odchýlku elektrickej osi srdca vľavo alebo inými slovami ostrý levogram..
A nakoniec, ak je hodnota uhla alfa menšia ako mínus 30 ° (napríklad mínus 45 °), hovoria o blokovaní prednej vetvy ľavej vetvy zväzku.

Stanovenie odchýlky elektrickej osi srdca o uhol alfa pomocou tabuliek a diagramov vykonávajú hlavne lekári pracovísk funkčnej diagnostiky, kde sú príslušné tabuľky a diagramy vždy po ruke.
Je však možné určiť odchýlku elektrickej osi srdca bez potrebných tabuliek..

V tomto prípade sa odchýlka elektrickej osi zistí analýzou R a S vĺn v štandardných elektródach I a III. V tomto prípade je koncept algebraického súčtu zubov komorového komplexu nahradený konceptom „definujúceho zuba“ komplexu QRS, ktorý vizuálne porovnáva vlny R a S v absolútnej hodnote. Hovoria o „komorovom komplexe typu R“, z čoho vyplýva, že vlna R je v tomto komorovom komplexe vyššia. Naopak, v „komorovom komplexe typu S“ je určujúcou vlnou komplexu QRS vlna S..

Ak je na elektrokardiograme v štandardnej elektróde I komorový komplex predstavovaný typom R a komplex QRS v štandardnej elektróde III má tvar typu S, potom je v tomto prípade elektrická os srdca vychýlená doľava (levogram). Schematicky je táto podmienka napísaná ako RI-SIII.

Naopak, ak v štandardnom elektróde I máme S-typ komorového komplexu a v III elektróde R-typ komplexu QRS, potom je elektrická os srdca vychýlená doprava (pravostranne).
Zjednodušene sa táto podmienka píše ako SI-RIII.

Výsledný vektor komorovej excitácie je zvyčajne umiestnený v čelnej rovine tak, že jeho smer sa zhoduje so smerom osi II štandardného zvodu.

Obrázok ukazuje, že amplitúda vlny R vo vedení II je najvyššia. Na druhej strane je vlna R v štandardnom vedení I nadradená vlne RIII. Za tejto podmienky, pomer R vĺn v rôznych štandardných elektródach, máme normálnu polohu elektrickej osi srdca (elektrická os srdca nie je odmietnutá). Krátky záznam o tomto stave je RII> RI> RIII.

4. Aká je elektrická poloha srdca?

Význam vo vzťahu k elektrickej osi srdca je koncept elektrickej polohy srdca. Elektrická poloha srdca znamená smer výsledného excitačného vektoru komôr vzhľadom k osi I štandardného elektródy, pričom sa berie ako keby pre horizont.

Rozlišujte medzi vertikálnou polohou výsledného vektora vzhľadom na os I štandardného elektródy, ktorá sa nazýva vertikálna elektrická poloha srdca, a horizontálnou polohou vektora - horizontálna elektrická poloha srdca.

K dispozícii je tiež základná (stredná) elektrická poloha srdca, polohorizontálna a polo vertikálna. Obrázok zobrazuje všetky polohy výsledného vektora a zodpovedajúce elektrické polohy srdca..

Na tieto účely sa analyzuje pomer amplitúdy zubov K komorového komplexu v unipolárnych zvodoch aVL a aVF, pričom treba pamätať na vlastnosti grafického zobrazenia výsledného vektora záznamovou elektródou (obr. 18 - 21)..

Závery z tohto vydania „Učiť sa EKG krok za krokom je ľahké!“

1. Elektrická os srdca je priemetom výsledného vektora do čelnej roviny.

2. Elektrická os srdca je schopná odchýliť sa od svojej normálnej polohy doprava alebo doľava.

3. Určite odchýlku elektrickej osi srdca meraním uhla alfa.

4. Určite odchýlku elektrickej osi srdca môže byť vizuálne.
RI-SШ levogram
RII> RI> RIII normogram
SI-RIII pravý graf

5. Elektrická poloha srdca je poloha výsledného excitačného vektoru komôr vzhľadom na os I štandardného vedenia.

6. Na EKG je elektrická poloha srdca určená amplitúdou vlny R a porovnáva sa s elektródami aVL a aVF.

7. Rozlišujú sa tieto elektrické polohy srdca:

Záver.

Môžete nájsť všetko, čo potrebujete na štúdium dekódovania EKG, určiť elektrickú os srdca v časti stránky: ". Táto časť obsahuje zrozumiteľné články aj videonávody..
Ak sa vyskytnú problémy s porozumením alebo dekódovaním, čakáme na otázky na fóre bezplatných konzultácií lekára -.

S pozdravom váš web

Ďalšie informácie:

1. Pojem „tendencia elektrickej osi srdca“

V niektorých prípadoch sa pri vizuálnom určovaní polohy elektrickej osi srdca pozoruje situácia, keď sa os líši od svojej normálnej polohy vľavo, ale na EKG nie sú zreteľné znaky levogramu. Elektrická os je akoby v hraničnej polohe medzi normogramom a levogramom. V týchto prípadoch hovoria o tendencii k levogramu. V podobnej situácii odchýlky osi vpravo naznačujú tendenciu k pravému diagramu.

2. Pojem „nedefinovaná elektrická poloha srdca“

V niektorých prípadoch elektrokardiogram nedokáže nájsť podmienky opísané na určenie elektrickej polohy srdca. V tomto prípade hovoria o nedefinovanej polohe srdca..

Mnoho vedcov sa domnieva, že praktický význam elektrickej polohy srdca je malý. Spravidla sa používa na presnejšiu topickú diagnostiku patologického procesu vyskytujúceho sa v myokarde a na stanovenie hypertrofie pravej alebo ľavej komory..

Inštruktážne video na určovanie EOS (elektrická os srdca) pomocou EKG

Existuje veľa metód na diagnostiku srdcových chorôb, ktoré určujú účinnosť tohto orgánu, medzi nimi je aj stanovenie EOS. Táto skratka znamená indikátor elektrickej osi srdca.

Definícia EOS je diagnostická metóda, ktorá zobrazuje elektrické parametre srdca. Hodnota, ktorá určuje polohu elektrickej osi srdca, je súhrnným indikátorom bioelektrických procesov, ku ktorým dochádza pri kontrakciách srdca. Pri kardiologickej diagnostike záleží na smere EOS.

Srdce je trojrozmerný orgán s objemom. Jeho pozícia v medicíne je znázornená a určená vo virtuálnej súradnicovej mriežke. Atypické vlákna myokardu pri svojej práci intenzívne generujú elektrické impulzy. Je to jednodielny systém na vedenie elektrického signálu. Odtiaľ vznikajú elektrické impulzy, ktoré spôsobujú pohyb častí srdca a určujú rytmus jeho práce. Za zlomok sekundy pred kontrakciami sa objavia elektrické zmeny, ktoré formujú hodnotu EOS.

Parametre EOS, sínusový rytmus je znázornený na kardiograme; indikátory odoberá diagnostický prístroj s elektródami, ktoré sú pripevnené k telu pacienta. Každý z nich zachytáva bioelektrické signály emitované segmentmi myokardu. Premietnutím elektród na mriežku súradníc v troch rozmeroch sa vypočíta a určí uhol elektrickej osi. Prechádza miestami lokalizácie najaktívnejších elektrických procesov.

Koncept a konkrétnosť

Existuje niekoľko možností umiestnenia elektrickej osi srdca, za určitých podmienok mení svoju polohu.

Nie vždy to znamená poruchy a choroby. V zdravom organizme sa EOS líši v závislosti od anatómie a stavby tela od 0 do +90 stupňov (za normu sa považuje + 30... + 90 s normálnym sínusovým rytmom)..

Vertikálna poloha EOS sa pozoruje, keď je v rozmedzí od +70 do +90 stupňov. Toto je typické pre ľudí tenkej postavy s vysokým vzrastom (astenici).

Často sa pozorujú stredné typy tela. Podľa toho sa mení aj poloha elektrickej osi srdca, napríklad sa stáva semi-vertikálna. Takéto posuny nie sú patológiou, sú vlastné ľuďom s normálnymi funkciami tela..

Príklad znenia v závere EKG môže znieť takto: „Vertikálny EOS, sínusový rytmus, srdcová frekvencia - 77 za minútu.“ - považuje sa to za normálne. Je potrebné poznamenať, že pojem „rotácia EOS okolo osi“, ktorý je možné zaznamenať na elektrokardiograme, nenaznačuje žiadne patológie. Samotná takáto odchýlka sa nepovažuje za diagnózu..

Existuje skupina ochorení, pre ktoré je charakteristická vertikálna EOS:

 • ischémia;
 • kardiomyopatia rôzneho charakteru, najmä v rozšírenej forme;
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • vrodené anomálie.

Sínusový rytmus s týmito patológiami je narušený.

Ľavá a pravá poloha

Keď je elektrická os posunutá doľava, je jej myokard tiež hypertrofovaný (LVH). Toto je najbežnejšia špecifickosť odchýlky. Takáto patológia funguje ako ďalšia symptomatológia a nie nezávisle a naznačuje preťaženie komory a zmenu procesu jej práce..

Tieto problémy sa objavujú pri dlhotrvajúcej arteriálnej hypertenzii..

Porušenie je sprevádzané výrazným zaťažením ciev, ktoré dodávajú krv do orgánu, preto sa kontrakcie komory vyskytujú s nadmernou silou, zvyšujú sa jej svaly a hypertrofia. To isté sa pozoruje pri ischémii, kardiomyopatii atď..

Ľavé umiestnenie elektrickej osi a LVH sa pozoruje aj pri porušovaní ventilového systému, pričom je narušený aj sínusový rytmus kontrakcií. Patológia je založená na nasledujúcich procesoch:

 • , keď je výstup krvi z komory ťažký;
 • slabosť aortálnej chlopne, keď časť krvi prúdi späť do komory a preťažuje ju.

Indikované poruchy sú získané alebo vrodené. Dôvodom prvého ochorenia je často prenesený reumatizmus. Zmeny objemu komory sa pozorujú aj u ľudí, ktorí sa profesionálne venujú športu. Dôrazne sa odporúča konzultovať s lekárom, či fyzická aktivita spôsobí nenapraviteľné poškodenie zdravia..

Odchýlka vľavo sa zistí aj pri poruche vedenia vo vnútri komory, počas blokády srdca.

Správnu odchýlku EOS sprevádzajú hypertrofické procesy pravej komory (RV). Pravá strana srdca je zodpovedná za privádzanie krvi do pľúc, kde je nasýtená kyslíkom. RH je charakteristická pre patológie dýchacieho systému: astma, chronické obštrukčné procesy v pľúcach. Ak ochorenie pretrváva dlhší čas, spôsobuje hypertrofické zmeny v komore..

Ďalšie príčiny patológie sú rovnaké ako pri ľavej odchýlke: ischémia, narušený rytmus, chronické srdcové zlyhanie, kardiomyopatia a blokáda..

Dôsledky vysídlenia a ich špecifickosť

Posun EOS sa nachádza na kardiograme. Ak je odchýlka mimo normálneho rozsahu, ktorý je nastavený v rozmedzí od 0 do +90 stupňov, je potrebná konzultácia s kardiológom a ďalšie štúdie..

Procesy a faktory spojené s posunom srdcovej osi sprevádzané závažnými klinickými príznakmi si vyžadujú ďalšie vyšetrenia bez zlyhania. Osobitná pozornosť by sa mala venovať okolnostiam, keď pri predtým existujúcich stabilných ukazovateľoch odchýlky osi dôjde náhle k zmene EKG alebo k narušeniu sínusového rytmu. Toto je jeden z príznakov blokády..

Odchýlka EOS sama osebe nepotrebuje terapeutické opatrenia, odkazuje sa na kardiologické parametre, ktoré si v prvom rade vyžadujú určenie príčiny jeho výskytu. O nevyhnutnosti liečby v každom jednotlivom prípade rozhodne iba kardiológ.

Je známe, že srdce pri svojej neúnavnej práci generuje elektrické impulzy. Vznikajú v určitej oblasti - v sínusovom uzle, potom normálne elektrické excitácie prechádzajú do predsiení a komôr a šíria sa pozdĺž vodivého nervového zväzku, ktorý sa nazýva zväzok Jeho, pozdĺž jeho vetiev a vlákien. Toto je zhrnuté ako elektrický vektor, ktorý má smer. EOS - projekcia tohto vektora do prednej vertikálnej roviny.

Lekári vypočítajú polohu systému EOS vynesením hodnôt amplitúdy zubov EKG na os trojuholníka Einthoven tvoreného štandardnými elektródami EKG z končatín:

 • amplitúda vlny R mínus amplitúda vlny S prvého zvodu je vynesená na os L1;
 • podobná veľkosť amplitúdy zubov tretieho priradenia je vynesená na os L3;
 • z týchto bodov sú kolmice pred krížom nastavené k sebe;
 • čiara od stredu trojuholníka k priesečníku je grafickým vyjadrením systému EOS.

Jeho poloha sa počíta vydelením kruhu popisujúceho Einthovenov trojuholník stupňami. Smer EOS zvyčajne zvyčajne zhruba odráža polohu srdca v hrudníku.

Normálna poloha fotoaparátu EOS - čo to je

Určte polohu EOS

 • rýchlosť a kvalita elektrického signálu prechádzajúceho štruktúrnymi jednotkami systému srdcového vedenia,
 • schopnosť kontrakcie myokardu,
 • zmeny vnútorných orgánov, ktoré môžu mať vplyv na prácu srdca, najmä na vodivý systém.

U osoby bez vážnejších zdravotných problémov môže byť elektrická os v normálnej, strednej, vertikálnej alebo horizontálnej polohe..

Považuje sa to za normálne, keď sa fotoaparát EOS nachádza v rozmedzí od 0 do +90 stupňov, v závislosti od ústavných charakteristík. Bežný EOS sa najčastejšie nachádza medzi +30 a +70 stupňami. Anatomicky je nasmerovaný nadol a doľava..

Medzipoloha - medzi +15 a +60 stupňami.

Na EKG sú pozitívne vlny vyššie v druhom vedení, aVL, aVF.

 • R2> R1> R3 (R2 = R1 + R3),
 • R3> S3,
 • R aVL = S aVL.

EOS vertikálna poloha

Vo vertikálnej polohe je elektrická os v rozmedzí +70 až +90 stupňov.

Vyskytuje sa u ľudí s úzkym hrudníkom, vysokým a tenkým. Anatomicky im srdce doslova „visí“ na hrudi.

Na EKG sú najvyššie pozitívne vlny v zaznamenané v aVF. Hlboký negatív - v aVL.

 • R2 = R3> R1;
 • R1 = S1;
 • R aVF> R2.3.

Vodorovná poloha EOS

Horizontálna poloha EOS - od +15 do -30 stupňov.

Typické pre zdravých ľudí s hyperstenickou postavou - široký hrudník, nízky vzrast, zvýšená váha. Srdce takýchto ľudí „leží“ na bránici.

Na EKG v aVL sú zaznamenané najvyššie pozitívne vlny a v aVF - najhlbšie negatívne..

 • R1> R2> R3;
 • R aVF = S aVF
 • R2> S2;
 • S3 = R3.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo - čo to znamená

Odchýlka EOS doľava - jej umiestnenie v rozmedzí od 0 do -90 stupňov. Stále možno považovať za variant normy až -30 stupňov, ale výraznejšia odchýlka naznačuje vážnu patológiu alebo významnú zmenu umiestnenia srdca. napríklad počas tehotenstva. Pozorované tiež pri najhlbšom výdychu.

Patologické stavy sprevádzané odchýlkou ​​EOS doľava:

 • hypertrofia ľavej komory srdca - spoločník a dôsledok dlhotrvajúcej arteriálnej hypertenzie;
 • porušenie, blokáda vedenia pozdĺž ľavej nohy a vlákien zväzku His;
 • infarkt myokardu ľavej komory;
 • srdcové chyby a ich následky, ktoré menia vodivý systém srdca;
 • kardiomyopatia, ktorá zhoršuje kontraktilitu srdcového svalu;
 • myokarditída - zápal tiež narúša kontraktilitu svalových štruktúr a vedenie nervových vlákien;
 • kardioskleróza;
 • dystrofia myokardu;
 • usadeniny vápnika vo svaloch srdca, ktoré bránia jeho normálnemu sťahovaniu a narúšajú inerváciu.

Tieto a podobné ochorenia a stavy vedú k zvýšeniu dutiny alebo hmotnosti ľavej komory. Výsledkom je, že excitačný vektor ide dlhšie doľava a os sa odchyľuje doľava..

EKG v druhom, treťom zvode je charakterizované hlbokými S vlnami.

 • R1> R2> R2;
 • R2> S2;
 • S3> R3;
 • S aVF> R aVF.

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava - čo to znamená

Eos je odmietnutý napravo, ak je v rozmedzí od +90 do +180 stupňov.

Možné dôvody tohto javu:

 • porušenie vedenia elektrického budenia pozdĺž vlákien zväzku Jeho, jeho pravej vetvy;
 • infarkt myokardu v pravej komore;
 • preťaženie pravej komory v dôsledku zúženia pľúcnej tepny;
 • chronická pľúcna patológia, ktorej dôsledkom je "cor pulmonale", charakterizovaná intenzívnou prácou pravej komory;
 • kombinácia ischemickej choroby srdca s hypertenziou - vyčerpáva srdcový sval, vedie k zlyhaniu srdca;
 • PE - blokovanie prietoku krvi vo vetvách pľúcnej tepny, trombotického pôvodu, v dôsledku čoho je vyčerpaný prívod krvi do pľúc, ich cievy sú spazmatické, čo vedie k zaťaženiu pravého srdca;
 • mitrálne ochorenie srdca, stenóza chlopne, spôsobujúca upchatie pľúc, čo spôsobuje pľúcnu hypertenziu a zvýšenú prácu pravej komory;
 • dextrokardia;
 • emfyzém pľúc - posúva bránicu nadol.

Na EKG v prvom zvode je zaznamenaná hlboká S vlna, zatiaľ čo v druhej, tretej je malá alebo chýba.

 • R3> R2> R1,
 • S1> R1.

Malo by sa chápať, že zmena polohy osi srdca nie je diagnóza, ale iba príznaky stavov a chorôb, a dôvody by mal chápať iba skúsený odborník..

Srdce, ako každý ľudský orgán, je ovládané paketmi impulzov prichádzajúcich z mozgu cez nervový systém. Je zrejmé, že akékoľvek porušenie kontrolného systému vedie k vážnym následkom pre telo..

Elektrická os srdca (EOS) je celkový vektor všetkých impulzov pozorovaných vo vodivom systéme tohto orgánu počas jedného kontrakčného cyklu. Najčastejšie sa zhoduje s anatomickou osou..

Normou pre elektrickú os je poloha, v ktorej je vektor umiestnený diagonálne, to znamená smeruje dole a doľava. V niektorých prípadoch sa však tento parameter môže líšiť od normy. Pozíciou osi môže kardiológ spoznať veľa informácií o práci srdcového svalu a možných problémoch..

V závislosti od postavy človeka existujú tri hlavné hodnoty tohto ukazovateľa, z ktorých každá je za určitých podmienok považovaná za normálnu..

 • U väčšiny pacientov s normálnou postavou je uhol medzi vodorovnou súradnicou a vektorom elektrodynamickej aktivity od 30 ° do 70 °..
 • Pre astenikov a chudých ľudí dosahuje normálna hodnota uhla 90 °.
 • Stručne povedané, statní ľudia, naopak, uhol sklonu je menší - od 0 ° do 30 °.

Pozícia EOS je teda ovplyvnená stavbou tela a pre každého pacienta je norma tohto ukazovateľa relatívne individuálna.

Možná poloha fotoaparátu EOS je zobrazená na tejto fotografii:

Dôvody zmeny

Samotná odchýlka vektora elektrickej aktivity srdcového svalu nie je diagnózou, ale môže okrem iného naznačovať vážne poruchy. Mnoho parametrov ovplyvňuje jeho polohu:

 • anatómia orgánu vedúca k hypertrofii alebo;
 • poruchy vodivého systému orgánu, najmä ktorý je zodpovedný za vedenie nervových impulzov do komôr;
 • kardiomyopatie z rôznych dôvodov;
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • pretrvávajúca hypertenzia po dlhú dobu;
 • chronické ochorenia dýchacích ciest, ako je obštrukčná choroba pľúc alebo bronchiálna astma, môžu viesť k odchýlke elektrickej osi doprava.

Okrem vyššie uvedených dôvodov môžu dočasné odchýlky EOS spôsobiť javy, ktoré priamo nesúvisia so srdcom: tehotenstvo, ascites (hromadenie tekutiny v brušnej dutine), intraabdominálne nádory.

Ako sa určuje na elektrokardiograme

Uhol EOS sa považuje za jeden z hlavných parametrov, ktoré sa študujú. Pre kardiológa je tento parameter dôležitým diagnostickým indikátorom, ktorého abnormálna hodnota jasne signalizuje rôzne poruchy a patológie..

Štúdiom EKG pacienta môže diagnostik určiť polohu EOS vyšetrením zubov komplexu QRS, ktoré na grafe zobrazujú prácu komôr..

Zvýšená amplitúda vlny R v I alebo III hrudných zvodoch grafu naznačuje, že elektrická os srdca je vychýlená doľava alebo doprava.

Pri normálnej polohe EOS bude najväčšia amplitúda vlny R pozorovaná v elektróde hrudníka II.

Diagnóza a ďalšie postupy

Ako už bolo spomenuté, odchýlka EOS doprava na EKG sa sama osebe nepovažuje za patológiu, ale slúži ako diagnostický znak porúch jej fungovania. V drvivej väčšine prípadov tento príznak naznačuje, že pravá komora a / alebo pravá predsieň sú abnormálne zväčšené a zistenie príčin takejto hypertrofie nám umožňuje stanoviť správnu diagnózu..

Pre presnejšiu diagnózu je možné použiť nasledujúce postupy:

 • ultrazvuk je metóda s najvyšším informačným obsahom, ktorá ukazuje zmeny v anatómii orgánu;
 • röntgen hrudníka môže odhaliť hypertrofiu myokardu;
 • používa sa, ak okrem odchýlky EOS existujú aj poruchy rytmu;
 • Cvičenie EKG pomáha zistiť ischémiu myokardu;
 • koronárna angiografia (CAG) diagnostikuje lézie koronárnych artérií, ktoré môžu tiež viesť k náklonu EOS.

Aké choroby sú spôsobené

Výrazná odchýlka elektrickej osi vpravo môže signalizovať nasledujúce choroby alebo patológie:

 • Srdcová ischémia., charakterizujúci upchatie koronárnych artérií, ktoré dodávajú krv do srdcového svalu. Pri nekontrolovanom vývoji vedie k infarktu myokardu.
 • Vrodené alebo získané. Toto je názov zúženia tejto veľkej cievy, ktorá bráni normálnemu výstupu krvi z pravej komory. Vedie k zvýšeniu systolického krvného tlaku a v dôsledku toho k hypertrofii myokardu.
 • Fibrilácia predsiení. Nepravidelná elektrická aktivita v predsieňach, ktorá môže v konečnom dôsledku viesť k mozgovým príhodám.
 • Chronická cor pulmonale. Vyskytuje sa vtedy, keď sú pľúca nefunkčné alebo majú patologické stavy na hrudníku, čo vedie k neschopnosti ľavej komory plne pracovať. Za takýchto podmienok sa zaťaženie pravej komory významne zvyšuje, čo vedie k jej hypertrofii. krv v pľúcnej tepne, ktorá je spôsobená rôznymi dôvodmi.

Okrem vyššie uvedeného môže byť sklon EOS smerom doprava dôsledkom otravy tricyklickými antidepresívami. Somatotropný účinok týchto liekov sa dosahuje pôsobením látok, ktoré obsahujú, na vodivý systém srdca, a tým mu môžu škodiť.

Čo robiť

Ak na elektrokardiograme bol zistený sklon elektrickej osi srdca doprava, mali by ste bezodkladne vykonať rozsiahlejšie diagnostické vyšetrenie lekárom. V závislosti od problému identifikovaného s hlbšou diagnózou lekár predpíše vhodnú liečbu.

Srdce je jednou z najdôležitejších častí ľudského tela, a preto by jeho stav mal byť predmetom zvýšenej pozornosti. Bohužiaľ sa často pripomína, až keď to začne bolieť..

Aby ste predišli takýmto situáciám, musíte dodržiavať aspoň všeobecné odporúčania na prevenciu srdcových dysfunkcií: jesť správne, nezanedbávať zdravý životný štýl a najmenej raz ročne podstúpiť vyšetrenie u kardiológa.

Ak sa vo výsledkoch elektrokardiogramu objaví záznam o odchýlke elektrickej osi srdca, je potrebné ihneď vykonať hlbšiu diagnostiku, aby sa určili príčiny tohto javu.

Jedným z porušení normálnej činnosti srdca je sínusová (alebo sínusová) arytmia. Tento stav môže byť prejavom patologických zmien v tele alebo môže ísť o variant normy, ktorá sa nachádza najčastejšie. Preto zvážime, prečo sa vyskytuje sínusová arytmia a prečo je to nebezpečné?.

Ľudské srdce sa zvyčajne sťahuje v správnom sínusovom rytme, ktorý nastavuje sínusový uzol systému srdcového vedenia. Frekvencia takéhoto rytmu u dospelého človeka je od 60 do 90 úderov. za minútu. Indikátorom správneho rytmu je prítomnosť vĺn P a rovnaké medzery medzi vlnami R-R na elektrokardiograme (EKG)..

Ak intervaly RR na EKG nie sú rovnaké a rozdiel medzi nimi presahuje 0,1 s, znamená to, že osoba má sínusovú arytmiu srdca (iné názvy tohto typu arytmií možno vidieť v sieti, napríklad sínusové, sínusové, ale nie sú úplne správne)... V tomto stave srdce bije buď rýchlejšie, alebo pomalšie, ale kontrakcia všetkých častí srdca nastáva konzistentne a správne.

Príčiny

Ako bolo uvedené vyššie, sínusová arytmia je najčastejšie variantom normy, ale môže byť tiež prejavom mnohých patologických stavov. Tie obsahujú:

 • vegetatívne-vaskulárna dystónia;
 • nedostatok určitých chemických prvkov v tele (predovšetkým horčík a draslík);
 • hormonálne poruchy;
 • anémia;
 • hypoxia;
 • poruchy fungovania štítnej žľazy;
 • fyzické a psycho-emocionálne vyčerpanie tela;
 • choroby chrbtice a iné ochorenia.

Po liečbe týchto patológií arytmia spravidla zmizne a srdce začne znova správne biť. To znamená, že táto podmienka nevyžaduje špeciálne ošetrenie a nepoškodzuje telo ako celok, čo sa nedá povedať o jeho príčinách. Je tiež potrebné poznamenať, že v starobe môže byť výrazná sínusová arytmia znakom kardiosklerózy a iných srdcových chorôb (ktoré budú viditeľné na EKG) a pri striedaní s výraznou bradykardiou (znížená srdcová frekvencia) - neuróza vyžadujúca špeciálne ošetrenie.

Sínusová arytmia ako normálny variant

Fyziologická sínusová arytmia (to je variant normy) je v detstve a dospievaní celkom bežná, čo súvisí s vývojom hormonálnych hladín u detí a dočasnou nerovnováhou vo fungovaní vegetatívne-vaskulárneho nervového systému. Podľa niektorých autorov je takéto porušenie srdcového rytmu vo väčšej alebo menšej miere pozorované u viac ako 90% absolútne zdravých detí v akomkoľvek veku..

Okrem toho existuje arytmia dýchacích dutín - fyziologický jav, ktorý je zvlášť zreteľný pri pomalom hlbokom dýchaní a je možné ho nájsť u každej osoby. Preto s cieľom zistiť, či existuje súvislosť medzi narušením rytmu a činom dýchania, požiada zdravotnícky pracovník pacienta, aby počas záznamu EKG zadržal dych..

Sínusová arytmia počas tehotenstva

Často sa u tehotných žien pri vyšetrení srdca zistí aj sínusová arytmia. Hlavnými dôvodmi jeho vzhľadu sú nerovnováha elektrolytov a hormonálne zmeny, ktoré sa vyskytujú v tele každej nastávajúcej matky. Aby sa eliminovali poruchy rytmu bez liekov, lekári odporúčajú ženám, aby boli schopné správne jesť, mať dobrý odpočinok, viac chodiť na čerstvom vzduchu a v prípade potreby užívať špeciálne komplexy vitamínov a minerálov. Tento stav nevyžaduje žiadne ďalšie ošetrenie a nepredstavuje nebezpečenstvo pre dieťa. Ak chcete úplne vylúčiť akékoľvek podozrenie, môžete urobiť EKG dynamicky a pravidelne absolvovať krvný test, aby ste nezmeškali anémiu.

Sínusová arytmia a vertikálna poloha EOS

Takýto záver po vyšetrení EKG u detí a dospievajúcich možno nájsť pomerne často. Ak nie sú žiadne sťažnosti, dieťa sa cíti dobre a výsledky ďalších štúdií a analýz sú v normálnych medziach, nemali by ste takýto stav považovať za prejav patologických zmien v tele.

Ako už bolo spomenuté vyššie, sínusová arytmia v detstve je veľmi častá a vertikálna poloha EOS (elektrická os srdca) je typická pre ľudí chudej postavy, ktorými sú hlavne deti. To znamená, že takýto záver EKG možno považovať za variant normy.

Aké môžu byť prejavy?

Arytmie tohto typu sa zvyčajne zistia náhodne počas vyšetrenia EKG. Niektorí ľudia však idú k lekárovi, pretože majú určité ťažkosti a príznaky:

 • pocit nedostatku vzduchu;
 • závraty;
 • periodické mdloby;
 • tmavnutie v očiach;
 • prerušenie práce srdca (pacienti hovoria, že srdce sa buď zastaví, alebo bije rýchlejšie);
 • nepohodlie v hrudníku (môže to byť bolesť, ťažkosť).

Ak existujú patologické príznaky a údaje o poruche rytmu podľa EKG, stojí za to podrobnejšie preskúmať srdce. Je žiaduca echokardiografia, Holterovo sledovanie a opakované EKG. Pri absencii akýchkoľvek príznakov, aby sa ubezpečil, že sínusová arytmia je normálnym variantom, lekári odporúčajú konzultovať s kardiológom a podstúpiť úplnú diagnostiku.

Elektrická os srdca - vodorovná a zvislá poloha, odchýlka doľava alebo doprava

Aká je elektrická os srdca - jej polohy a odchýlky

Fyziologicky je hrudný kôš predstavovaný ako trojrozmerný súradnicový systém, v ktorom je položené srdce. Každý cyklus jeho kontrakcie je sprevádzaný množstvom bioenergetických zmien zaznamenaných na elektrokardiografii (EKG), ktoré naznačujú smer srdcovej osi. Elektrická os srdca (EOS) je klinický parameter používaný na hodnotenie procesov, ktoré uvádzajú myokard do pohybu a sú zodpovedné za jeho správnu činnosť..

Aká je elektrická os srdca?

EOS je celkový (prevažujúci) vektor všetkých elektrických impulzov, ktoré sú pozorované v systéme srdcového vedenia v jednom kontrakčnom cykle. Tento indikátor je často totožný s elektrickou polohou srdca (EPS) - orientácia výsledného vektora impulzov z komôr vzhľadom na os I elektródy na EKG.
V myokarde, rovnako ako v iných svaloch tela, vznikajú pri kontrakcii bioelektrické prúdy (akčné potenciály). Je to ich elektrokardiograf, ktorý registruje a zaznamenáva špecializovaný film vo forme EKG.
Impulz je generovaný kardiostimulátorom (sínusový uzol), odkiaľ excitácia dosahuje predsieň pozdĺž nervových dráh srdca a potom - atrioventrikulárny uzol (AV). Táto zlúčenina inhibuje prenos, takže kontrakcia nasleduje po relaxácii predsiení, čo zaisťuje jednostranný a nepretržitý prietok krvi srdcovými komorami..
Na EKG sú elektrické impulzy zobrazené vo forme viacsmerových vĺn:

  pozitívny - P, R, T - smerujúci nahor vzhľadom na izolín;

záporné - Q, S.

Elektrokardiografický záznam je záznam zmien potenciálnych rozdielov počas procesu excitácie a relaxácie predsiení a komôr v dôsledku elektromotorickej sily srdca (EMF) z povrchu ľudského tela..
EMF je nestabilná hodnota, jej smer sa mení počas celého srdcového cyklu. Keď sa spočítajú všetky okamžité orientácie impulzov (podľa pravidiel sčítania), získa sa vektor, ktorý zodpovedá priemernej hodnote EMF počas celej doby depolarizácie - EOS (smer sily elektromotora počas registrácie QRS na EKG).
Pri zaznamenávaní EKG sú elektródy umiestnené v troch zvodoch, ktoré zaznamenávajú potenciálny rozdiel:

  I - ľavá-pravá ruka;

II - ľavá noha - pravá ruka;

III - ľavá noha - ľavá ruka.

Toto umiestnenie vytvára trojrozmerné usporiadanie vektorov EMF na tele, ktoré vytvára „Einthovenov trojuholník“. Ak dáte EDS do takého tvaru, potom uhol? (alfa) medzi elektromotorickou silou a horizontálou 1. elektródy a bude vyjadrovať odchýlku EOS.
Aj uhol? zhruba určené šesťosovým súradnicovým systémom Bailey alebo pomocou špeciálnych tabuliek. Ak nie sú k dispozícii vyššie uvedené zariadenia, orientácia fotoaparátu EOS sa nastaví meraním výšky zubov R a S v štandardných elektródach I a III:

  RII = RI + RIII - normálna poloha osi;

RI> RII> RIII, SIII> RIII - ľavostranná odchýlka EOS;

RIII> RI, SI> SIII - EOS sa odkláňa doprava.

Aké polohy EOS existujú v norme a aký je medzi nimi rozdiel?

Svalová hmotnosť ľavej komory (LV) je porovnateľne väčšia ako pravá. Preto sú elektrické procesy, ktoré sa vyskytujú v LV, silnejšie a vektor EOS bude nasmerovaný týmto smerom. Ak premietate srdce na súradnicový systém, ľavá komora bude umiestnená v rozsahu hodnôt +40 0 +70 0 (čo sa považuje za normálnu orientáciu osi)..
Avšak jednotlivé vlastnosti štruktúry srdca a stavby tela každého pacienta líšia polohu EOS v rozmedzí od 0 do 90 0.

Možnosti normálnej polohy EOS

Je EOS normálna poloha v uhle? od 30 0 do 69 0, výška RII> = RI> RIII a v III a VL sú zuby R a S približne rovnaké. Os srdca je zreteľne kolmá na elektródu III.
Horizontálna poloha EOS - orientácia osi sa zhoduje s umiestnením I štandardného elektródy (RIII> SIII), uhla? od 0 do +30 0. Vyskytuje sa u hyperstenikov alebo nízkych ľudí so širokým hrudníkom, ako aj na vrchole exspirácie, s brušnou obezitou, v II a III trimestri tehotenstva. Srdce „leží“ na kupole bránice.
Polohorizontálna poloha EOS - srdcová os je v uhle 90 0 k štandardnému vedeniu III (RIII = SIII), uhol? = + 30 0.
Vertikálna elektrická poloha srdca - smer EDS je kolmý na elektródu I (RI = SI), uhol θ = + 90 0. Tento typ je typický pre vysokých astenických ľudí s úzkym hrudníkom na konci hlbokého nádychu. Srdce „visí“ medzi koreňmi pľúc na cievnom zväzku.
Semi-vertikálna elektrická poloha srdca - smer osi rovnobežný s II a nezreteľne kolmý na prívod I (RII> RIII> RI), uhol? od +70 0 do +90 0.
Prítomnosť prechodných typov polohy EOS sa vysvetľuje skutočnosťou, že čistá astenika alebo hyperstenika sú zriedkavé a sú rozšírené „stredné“ typy konštitúcie..
Niekedy sa tiež určuje rotácia okolo jeho vodorovnej alebo zvislej osi (rotácia vrchola vpredu alebo vzadu vzhľadom na jeho normálnu polohu).
Vodorovná os srdca je prostredníctvom vrcholu a základne symbolickým úsekom.
Pozdĺžna os je charakterizovaná umiestnením žalúdočného komplexu QRS v hrudných vedeniach, ktorých osi sú umiestnené vpredu. Je potrebné identifikovať zónu otáčania a posúdiť štruktúru QRS vo V6.
Typy orientácie srdca v čelnej rovine:

Normálna poloha - rozhodujúca zóna sa nachádza v elektróde V3, existujú výškové vlny R a S. Vo V6 získava komplex QRS konfiguráciu qR alebo qRs.

Otáčanie v smere hodinových ručičiek - zóna otáčania v oblasti vodičov V4-V5 a vo V6 vyzerá komplex ako RS. Často sa kombinuje s vertikálnou pozíciou EOS a jej odchýlkou ​​doprava.

Rotácia proti smeru hodinových ručičiek - otočná zóna je posunutá o V2. Vo vedeniach V5-V6 dochádza k prehlbovaniu Q (nezamieňajte s koronárnymi) a komplex QRS získava formu qR. Kombinuje sa s vodorovnou polohou EOS a jeho odchýlkou ​​doľava.

Rotácia srdca pozdĺž zvislej osi: Apex vpredu - komplex QRS vo vývodoch I-III má formu qRI, qRII, qRIII.

Apex posteriorly - komplex QRS má formu RSI, RSII, RSIII.

Odchýlky patologickej osi: o čom hovoria a aké sú dôsledky?

Samotná situácia nemôže slúžiť ako základ pre stanovenie konkrétnej diagnózy, iba naznačuje prítomnosť elektrických porúch. Iba jeden kardiológ vás nepresvedčí o prítomnosti patológie iba spoločnosťou EOS. Na zistenie stavu choroby je potrebné doložiť záver vyšetrenia správnym klinickým vyšetrovaním a ďalšími diagnostickými opatreniami..
Na pozíciu modelu EOS má vplyv niekoľko faktorov:

  vrodené srdcové chyby;

sekundárne zmeny v anatomických vzťahoch medzi pravým a ľavým srdcom;

abnormálne usporiadanie orgánov v hrudnej dutine (dextrokardia, emfyzém vikára po lobektómii);

deformácia hrudníka (kyfóza, skolióza, kýlové alebo lievikovité zakrivenie);

poruchy vodivého systému orgánu (najmä vo zväzkoch Giss), ktoré spôsobujú poruchy srdcového rytmu;

kardiomyopatia rôzneho pôvodu;

dlhá história hypertenzívnych a ischemických chorôb srdca (CHD);

chronické srdcové zlyhanie;

ochorenia dýchacích ciest s obštrukčnou zložkou (CHOCHP, bronchiálna astma, emfyzém);

dekompenzované zlyhanie pečene (ascites, plynatosť).

Aké choroby sú porušenia pozorované?

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo (levogram) (uhol? Od 0 do -30 0) má niekoľko dôvodov:

Hypertrofia ľavej polovice srdca. Uhol? priamo úmerné rýchlosti rastu hmoty LV. Patológia sa vyvíja s idiopatickou kardiomyopatiou, arteriálnou hypertenziou, nadmerným cvičením („športové srdce“), ischemickou chorobou srdca, kardiosklerózou.

Infarkt myokardu (so zadnou nekrózou).

Patológia intrakardiálneho vedenia. Najčastejšie ide o blokádu ľavej nohy alebo predozadnú vetvu zväzku His.

Chlopňové srdcové ochorenie.

Ostrá odchýlka EOS vľavo sa tiež rozlišuje, keď je uhol? > -30 0.
Odchýlka elektrickej osi srdca smerom doprava (pravá strana) (uhol?> +90 0) sa pozoruje, keď:

Zlyhania pri vedení nervového impulzu cez vlákna zväzku Giss.

Pľúcna stenóza (pri zvýšení tlaku v pravej komore).

Infarkt myokardu na pravej strane.

Kardiorespiračné choroby, ktoré tvoria „cor pulmonale“ (zatiaľ čo ĽK nefunguje správne a je preťažená pravá komora).

Tromboembolizmus vetiev pľúcnej tepny (v dôsledku upchatia je narušená výmena plynov v pľúcach, cievy pľúcneho obehu sú zúžené a pankreas je preťažený).

Stenóza mitrálnej chlopne (po reumatickej horúčke). Spojenie letákov bráni úplnému vylúčeniu krvi z ľavej predsiene, čo spôsobuje pľúcnu hypertenziu a preťažuje pankreas..

Pri hodnote uhla sa pozoruje ostrá odchýlka EOS smerom doprava = +120 0.
Je potrebné pripomenúť, že žiadne z vyššie uvedených ochorení nie je možné diagnostikovať iba na základe polohy EOS. Tento parameter je iba pomocným kritériom pri identifikácii patologického procesu.

Odchýlka osi často nie je známkou akútneho stavu. Ak je ale zaznamenané prudké porušenie EOS s hodnotou vyššou ako +90 0, môže to znamenať náhlu poruchu vedenia v myokarde a hrozbu zástavou srdca. Títo pacienti vyžadujú okamžitú špecializovanú lekársku starostlivosť, aby našli príčinu takej prudkej zmeny v smere prúdu..
Na prípravu materiálu boli použité nasledujúce zdroje informácií.

Elektrická os srdca: norma a odchýlky

Elektrická os srdca sú slová, s ktorými sa najskôr stretnete pri dekódovaní elektrokardiogramu. Keď píšu, že jej poloha je normálna, pacient je spokojný a šťastný. Často sa však píšu závery o horizontálnej, vertikálnej osi, jej odchýlkach. Aby ste neprežili zbytočnú úzkosť, stojí za to mať predstavu o EOS: čo to je a čo ohrozuje jeho pozíciu, ktorá je odlišná od bežnej.

Všeobecné chápanie EOS - čo to je

Je známe, že srdce pri svojej neúnavnej práci generuje elektrické impulzy. Vznikajú v určitej oblasti - v sínusovom uzle, potom normálne elektrické excitácie prechádzajú do predsiení a komôr a šíria sa pozdĺž vodivého nervového zväzku, ktorý sa nazýva zväzok Jeho, pozdĺž jeho vetiev a vlákien. Toto je zhrnuté ako elektrický vektor, ktorý má smer. EOS - projekcia tohto vektora do prednej vertikálnej roviny.
Lekári vypočítajú polohu systému EOS vynesením hodnôt amplitúdy zubov EKG na os trojuholníka Einthoven tvoreného štandardnými elektródami EKG z končatín:

  amplitúda vlny R mínus amplitúda vlny S prvého zvodu je vynesená na os L1;

podobná veľkosť amplitúdy zubov tretieho priradenia je vynesená na os L3;

z týchto bodov sú kolmice pred krížom nastavené k sebe;

čiara od stredu trojuholníka k priesečníku je grafickým vyjadrením systému EOS.

Jeho poloha sa počíta vydelením kruhu popisujúceho Einthovenov trojuholník stupňami. Smer EOS zvyčajne zvyčajne zhruba odráža polohu srdca v hrudníku.

Normálna poloha fotoaparátu EOS - čo to je

Určte polohu EOS

  rýchlosť a kvalita elektrického signálu prechádzajúceho štruktúrnymi jednotkami systému srdcového vedenia,

schopnosť kontrakcie myokardu,

zmeny vnútorných orgánov, ktoré môžu mať vplyv na prácu srdca, najmä na vodivý systém.

U osoby bez vážnejších zdravotných problémov môže byť elektrická os v normálnej, strednej, vertikálnej alebo horizontálnej polohe..

Považuje sa to za normálne, keď sa fotoaparát EOS nachádza v rozmedzí od 0 do +90 stupňov, v závislosti od ústavných charakteristík. Bežný EOS sa najčastejšie nachádza medzi +30 a +70 stupňami. Anatomicky je nasmerovaný nadol a doľava..
Medzipoloha - medzi +15 a +60 stupňami.
Na EKG sú pozitívne vlny vyššie v druhom vedení, aVL, aVF.

EOS vertikálna poloha

Vo vertikálnej polohe je elektrická os v rozmedzí +70 až +90 stupňov.
Vyskytuje sa u ľudí s úzkym hrudníkom, vysokým a tenkým. Anatomicky im srdce doslova „visí“ na hrudi.
Na EKG sú najvyššie pozitívne vlny v zaznamenané v aVF. Hlboký negatív - v aVL.

Vodorovná poloha EOS

Horizontálna poloha EOS - od +15 do -30 stupňov.
Typické pre zdravých ľudí s hyperstenickou postavou - široký hrudník, nízky vzrast, zvýšená váha. Srdce takýchto ľudí „leží“ na bránici.
Na EKG v aVL sú zaznamenané najvyššie pozitívne vlny a v aVF - najhlbšie negatívne..

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo - čo to znamená

Odchýlka EOS doľava - jej umiestnenie v rozmedzí od 0 do -90 stupňov. Stále možno považovať za variant normy až -30 stupňov, ale výraznejšia odchýlka naznačuje vážnu patológiu alebo významnú zmenu umiestnenia srdca. napríklad počas tehotenstva. Pozorované tiež pri najhlbšom výdychu.
Patologické stavy sprevádzané odchýlkou ​​EOS doľava:

  hypertrofia ľavej komory srdca - spoločník a dôsledok dlhotrvajúcej arteriálnej hypertenzie;

porušenie, blokáda vedenia pozdĺž ľavej nohy a vlákien zväzku His;

infarkt myokardu ľavej komory;

srdcové chyby a ich následky, ktoré menia vodivý systém srdca;

kardiomyopatia, ktorá zhoršuje kontraktilitu srdcového svalu;

myokarditída - zápal tiež narúša kontraktilitu svalových štruktúr a vedenie nervových vlákien;

usadeniny vápnika vo svaloch srdca, ktoré bránia jeho normálnemu sťahovaniu a narúšajú inerváciu.

Tieto a podobné ochorenia a stavy vedú k zvýšeniu dutiny alebo hmotnosti ľavej komory. Výsledkom je, že excitačný vektor ide dlhšie doľava a os sa odchyľuje doľava..
EKG v druhom, treťom zvode je charakterizované hlbokými S vlnami.

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava - čo to znamená

Eos je odmietnutý napravo, ak je v rozmedzí od +90 do +180 stupňov.
Možné dôvody tohto javu:

  porušenie vedenia elektrického budenia pozdĺž vlákien zväzku Jeho, jeho pravej vetvy;

infarkt myokardu v pravej komore;

preťaženie pravej komory v dôsledku zúženia pľúcnej tepny;

chronická pľúcna patológia, ktorej dôsledkom je "cor pulmonale", charakterizovaná intenzívnou prácou pravej komory;

kombinácia ischemickej choroby srdca s hypertenziou - vyčerpáva srdcový sval, vedie k zlyhaniu srdca;

PE - blokovanie prietoku krvi vo vetvách pľúcnej tepny, trombotického pôvodu, v dôsledku čoho je vyčerpaný prívod krvi do pľúc, ich cievy sú spazmatické, čo vedie k zaťaženiu pravého srdca;

mitrálne ochorenie srdca, stenóza chlopne, spôsobujúca upchatie pľúc, čo spôsobuje pľúcnu hypertenziu a zvýšenú prácu pravej komory;

emfyzém pľúc - posúva bránicu nadol.

Na EKG v prvom zvode je zaznamenaná hlboká S vlna, zatiaľ čo v druhej, tretej je malá alebo chýba.
Malo by sa chápať, že zmena polohy osi srdca nie je diagnóza, ale iba príznaky stavov a chorôb, a dôvody by mal chápať iba skúsený odborník..

Normálne umiestnenie EOS a dôvody jeho posunutia

Elektrická os srdca je koncept, ktorý odráža elektrické procesy v tomto orgáne. Smer EOS ukazuje všetky bioelektrické zmeny v množstve, ktoré nastáva počas práce srdcového svalu. Počas odstránenia elektrokardiogramu každá elektróda zaznamenáva bioelektrickú reakciu v striktne unesenej časti myokardu. Potom lekári, aby vypočítali polohu a uhol EOS, reprezentujú hrudník vo forme súradnicového systému, aby na neho mohli ďalej premietať ukazovatele elektród. Možná horizontálna poloha EOS, vertikálna a množstvo ďalších možností.

Dôležitosť systému srdcového vedenia pre EOS

Vodivým systémom srdcového svalu sú atypické svalové vlákna, ktoré spájajú rôzne časti orgánu a pomáhajú mu synchronizovať sa. Za jej začiatok sa považuje sínusový uzol, ktorý sa nachádza medzi ústami dutej žily, preto je u zdravých ľudí srdcová frekvencia sínusová. Keď dôjde k impulzu v sínusovom uzle, myokard sa stiahne. Ak nefunguje vodivý systém, elektrická os zmení svoju polohu, pretože tam dôjde ku všetkým zmenám pred kontrakciou srdcového svalu..

Smery osi a odsadenie

Pretože váha ľavej komory srdcového svalu u úplne zdravých dospelých osôb je vyššia ako váha pravej, sú všetky elektrické procesy tam silnejšie. Preto je os srdca otočená k nej. Normálna poloha. Ak premietate polohu srdca na predpokladaný súradnicový systém, bude sa smer ľavej komory od +30 do +70 stupňov považovať za normálny. Závisí to však od charakteristík každej osoby, preto sa rozsah od 0 do +90 stupňov považuje za normu tohto ukazovateľa pre rôznych ľudí..

Horizontálna poloha (0 až +30 stupňov). Zobrazuje sa na kardiograme u ľudí so širokou hrudnou kosťou.

Vertikálna poloha. EOS je v rozmedzí od +70 do +90 stupňov. Pozorované u vysokých ľudí s úzkym hrudníkom.

Možnosti umiestnenia EOS.
Existujú choroby, pri ktorých dôjde k posunu osi:

Odchýlka doľava. Ak sa os odkláňa doľava, môže to znamenať zvýšenie (hypertrofiu) ľavej komory, čo naznačuje jej preťaženie. Tento stav je často spôsobený arteriálnou hypertenziou, ktorá trvá dlho, keď krv ťažko prechádza cez cievy. Výsledkom je, že ľavá komora pracuje tvrdo. Odchýlka vľavo nastáva s rôznymi blokádami, léziami ventilového prístroja. Pri progresívnom srdcovom zlyhávaní, keď orgán nemôže plne vykonávať svoje funkcie, zaznamená elektrokardiogram aj posun osi doľava. Všetky tieto choroby nútia ľavú komoru tvrdo pracovať, takže jej steny sú hrubšie, impulz cez myokard prechádza oveľa horšie, os sa odchyľuje doľava.

Ofset vpravo. Odchýlka elektrickej osi srdca doprava sa najčastejšie vyskytuje pri zvýšení pravej komory, napríklad ak má človek srdcové choroby. Môže to byť kardiomyopatia, ischemická choroba, abnormality v štruktúre srdcového svalu. Správnu odchýlku spôsobujú aj také problémy s dýchacím systémom, ako sú obštrukcia pľúc, bronchiálna astma.

Horizontálna poloha EOS - čo je táto patológia, čo človeka ohrozuje

Srdcový sval je hlavným mechanizmom ľudského tela. Horizontálna poloha fotoaparátu EOS - čo to je? Na potvrdenie srdcových chorôb sa zvažujú rôzne ukazovatele srdcovej činnosti. Horizontálna poloha a iné posuny osi naznačujú srdcové choroby, vaskulárne problémy.

Elektrická os srdca

Nesprávna poloha elektrickej osi srdca môže naznačovať vývoj srdcovej patológie
Elektrická os srdca - čísla, ktoré charakterizujú stav elektrických procesov v srdci. Tento koncept používajú kardiológovia pri diagnostickej štúdii stavu a práce srdcového svalu. Os odráža elektrodynamické schopnosti srdca.
Cievny systém srdca sa skladá z atypických vlákien, ktoré určujú prácu EOS. Systém je zdrojom elektrických výbojov. Vyskytujú sa v ňom elektrické zmeny, ktoré spôsobujú stiahnutie srdca. Ak vodivý systém pracuje nesprávne, elektrická os mení smer.
Tep sa považuje za sínusový. V mieste sínusového uzla sa zrodí impulz a myokard sa stiahne. Potom sa impulz pohybuje pozdĺž atrioventrikulárneho kanála a vstupuje do hmoty svalových vlákien - zväzku His. Skladá sa z niekoľkých smerov a vetiev. Keď sa srdce stiahne, dostane nervový impulz..
U ľudí s dobrým zdravotným stavom váži ľavá srdcová komora o niečo viac ako pravá. Vysvetľuje to skutočnosť, že odvádza skvelú prácu pri uvoľňovaní plazmy a krvi do tepny. Preto sú svaly a cievy ľavej komory silnejšie a výkonnejšie. Preto sú impulzy v ňom silnejšie, čo vysvetľuje umiestnenie srdca vľavo..
EOS je opísaný pomocou vektorovej čiary vytvorenej zo súčtu dvoch vektorov. Osový uhol je tvorený od 0 do 90 stupňov, niekedy sa mierne mení. Čísla ukazujú normálnu činnosť srdcového a cievneho systému..
Pre správnu diagnostiku smeru osi berú lekári do úvahy pridanie tela pacienta, ktoré ovplyvňuje jeho správne umiestnenie. Mení sa z normálnej polohy na vodorovnú a zvislú.
Zvislosť je vlastná tenkým ľuďom s astenickou postavou. U tenkých pacientov je správny smer elektrickej osi vertikálny. Ak je posunutý a umiestnený horizontálne alebo odchýlený do strany, znamená to zložitú patológiu.

Typy umiestnení elektrických osí

Os má štyri polohy: Normálna - závisí od stavby tela. Os je vyznačená v rozmedzí od nuly do + 90 stupňov. Správna os sa zvyčajne nachádza medzi +30 a +70 stupňami a smeruje nadol s odchýlkou ​​doľava..

Stredná - os sa nachádza v rozmedzí od +15 do +60 stupňov. Poloha sa vysvetľuje aj pridaním pacienta. Okrem úplnej, hustej, tenkej existujú aj iné typy štruktúry ľudskej postavy. Medzipoloha je preto individuálna.

Horizontálne - typické pre dobre vykŕmených pacientov v podrepe, s rozvinutým hrudníkom a nadváhou. Os je medzi +13 a -35 stupňami.

Vertikálne - pozorované u vysokých pacientov s podváhou so zapusteným a nedostatočne vyvinutým hrudníkom. Os beží v rozmedzí od +70 do +90 stupňov.

Zmena osi u detí

U detí sa pozícia modelu EOS mení s rastom a vývojom.
U detí do 12 mesiacov je na elektrokardiograme vyznačený smer osi doprava. Za rok sa EOS u detí zmení, stane sa vertikálne umiestneným. To sa vysvetľuje rastovými procesmi: pravá časť srdca prevyšuje ľavú v sile, aktivite a hmotnosti. Citeľné sú zmeny v umiestnení srdcového svalu.
Vo veku 2 - 3 rokov je os u 60% detí zvislá, vo zvyšku sa mení na normálnu. Je to spôsobené rastom, zväčšením ľavej komory a obrátením srdca. U predškolákov a starších detí dominuje normálna poloha EOS.
Umiestnenie osi u detí sa považuje za správne:

  Bábätká do 12 mesiacov - EOS je od +90 - +170 stupňov

Deti vo veku 1-3 roky - zvislý smer

Školáci a dospievajúci - všimnite si, že 60% detí má normálny EOS

Abnormality EOS: súvislosť so srdcovými chorobami

Pozíciu EOS je možné zmeniť pomocou srdcového bloku
Pri absencii príznakov ochorenia sa odchýlky osi v rôznych smeroch nepovažujú za patológiu. Ak sa objavia kardiovaskulárne problémy, potom nesprávne umiestnenie EKO indikuje poruchy a choroby:

  Vývoj ventrikulárnej hypertrofie vľavo - srdcová časť je zväčšená. Vysvetľuje to veľké množstvo prietoku krvi. Vyskytuje sa s ťažkou chronickou hypertenziou. Okrem toho IHD spôsobuje hypertrofiu..

Poškodenie srdcovej chlopne - posun OES nastáva v dôsledku vaskulárnej obštrukcie, ktorá narúša prietok krvi. Porucha sa považuje za vrodenú patológiu..

Blokáda srdca - nesprávna poloha osi je spôsobená narušením rytmu srdca v dôsledku zvýšeného intervalu medzi príchodom nervových impulzov. Os sa tiež posúva počas asystoly: nastáva dlhá pauza, keď sa časti srdca nestahujú, nedochádza k ejekcii krvi.

Pľúcna hypertenzia - EOS je nasmerovaný doprava. Dôvodom sú bronchiálne choroby a astma. Spôsobuje hypertrofiu pľúc. Vedie k posunu v srdci.

Hormonálne poruchy - diagnostikujte zvýšenie srdcových komôr. Je narušená priechodnosť nervov, klesá uvoľňovanie krvi.

Okrem vyššie uvedených dôvodov zmeny v smere OES naznačujú ochorenia srdcového svalu a fibriláciu predsiení. Odchýlky v osi sú často zaznamenané u športovcov a ľudí pri ťažkej fyzickej práci..

Bočné odsadenie

Posun EOS doľava môže naznačovať vývoj ľavostranného infarktu myokardu.
Odchýlka osi vľavo sa považuje za odchýlku od 0 do -90 stupňov. Boli identifikované choroby sprevádzané odchýlkou ​​osi vľavo:

  Hypertrofia ľavej komory

Prerušenia vedenia v Jeho zväzku

Ľavostranný infarkt myokardu

Srdcová chyba, ktorá brzdí prácu vodivého systému

Kardiomyopatia, ktorá bráni kontrakcii srdca

Akumulácia vápnika v srdcovom tkanive, ktorá zabraňuje kontrakcii svalov

Tieto ochorenia zvyšujú hmotnosť a veľkosť ľavej komory. Vektorová hybnosť prechádza dlhšie z ľavej strany, os sa pohybuje vľavo.
Os je nasmerovaná na pravú stranu a je umiestnená v rozmedzí +90 - +180 stupňov v prípade chorôb:

  Pravostranný infarkt myokardu

Porucha jeho zväzku

Zúženie pľúcnych tepien

Chronické ochorenie pľúc

Srdcová ischémia

Porušenie prietoku krvi, pľúcne krvné zrazeniny

Ochorenie mitrálnej chlopne

Emfyzém pľúc, posunutie bránice

Na určenie príčin posunutia osi je predpísaná diagnostika a študujú sa sprievodné zápalové procesy.

Zmenené umiestnenie osi na EKG

Ak sa náhle objaví edém, odporúča sa navštíviť lekára
Pri zmene smeru osi zvyčajne nie sú pozorované negatívne príznaky. Nepriaznivé pocity sú spojené s chorobami pacienta, ktoré spôsobovali zbytočné vysídlenie. Jednou z nich je hypertrofia. Vyvoláva patológiu srdca a krvných ciev.
Aby sa zabránilo zhoršeniu zdravia, lekári odporúčajú udržiavať váš zdravotný stav pod kontrolou a navštíviť terapeuta v prípadoch:
Tieto vnemy naznačujú výskyt srdcových chorôb. Pacientovi v horizontálnej, normálnej a iných polohách osi sa vysvetľuje, že je to tak.
Na pochopenie príčiny nesprávneho smerovania sú predpísané ďalšie skúšky:

Ultrazvuk a röntgenové vyšetrenie srdca

EKG pri vykonávaní ťažkých bremien

Poloha ofsetovej osi nie je liečená. Lieči sa zápal, ktorý spôsobil odchýlku. Po diagnostickom vyšetrení kardiológ predpisuje liečebné postupy.
V nasledujúcom videu sa dozviete, ako určiť polohu EOS z EKG:

V závažných prípadoch pre zdravie sa odporúča chirurgický zákrok, ktorým sa eliminuje ochorenie spôsobujúce posun osi. Včasne zistenú odchýlku EOS je možné opraviť, ak dôjde k eliminácii základného ochorenia.

Elektrická os srdca

Najväčšia elektrická aktivita komorového myokardu sa nachádza počas obdobia ich excitácie. V tomto prípade výslednica vznikajúcich elektrických síl (vektor) zaberá určitú pozíciu v čelnej rovine tela a vytvára uhol? (Vyjadrený v stupňoch) vzhľadom na vodorovnú nulovú čiaru (štandardné vedenie I). Poloha tejto takzvanej elektrickej osi srdca (EOS) sa hodnotí podľa veľkosti zubov komplexu QRS v štandardných elektródach, čo umožňuje určiť uhol? A podľa toho aj poloha elektrickej osi srdca. Uhol? Považuje sa za kladný, ak je umiestnený pod vodorovnou čiarou, a záporný, ak je umiestnený nad vodorovnou čiarou. Tento uhol je možné určiť geometrickou konštrukciou v Einthovenovom trojuholníku, ktorá pozná veľkosť zubov komplexu QRS v dvoch štandardných elektródach. V praxi sa na určenie uhla používajú špeciálne tabuľky? (Určujú algebraický súčet zubov komplexu QRS v štandardných elektródach I a II a potom uhol? Z tabuľky). Existuje päť možností umiestnenia osi srdca: normálna, vertikálna poloha (medzi normálnou polohou a pravou stranou), odchýlka vpravo (pohľad z pravej strany), horizontálna (medzi situáciou medzi normálnou polohou a ľavou stranou), odchýlka doľava (pohľad z ľavej strany).
Všetkých päť možností je schematicky znázornených na obr. 23-9.

23 - 9. Možnosti odchýlky elektrického srdca. Hodnotia sa podľa veľkosti hlavných (najväčšej amplitúdy) zubov komplexu QRS vo zvodoch I a III. RH - pravá ruka, LH - ľavá ruka, LN - ľavá noha.
? Normogram (normálna poloha EOS) je charakterizovaný uhlom? Od + 30 ° do + 70 °. Znaky EKG:
? vlna R prevláda nad vlnou S vo všetkých štandardných elektródach;
? maximálna vlna R v štandardnom vedení II;
? R vlny dominujú tiež v aVL a aVF a v aVF sú zvyčajne vyššie ako v aVL..
? Vertikálna poloha je charakterizovaná uhlom - od + 70 ° do + 90 °. Znaky EKG:
? rovnaká amplitúda R vĺn v štandardných elektródach II a III (alebo v elektróde III o niečo nižšia ako v II);
? R vlna v štandardnom vedení I je malá, ale jej amplitúda presahuje amplitúdu vlny S;
? QRS komplex v aVF je pozitívny (prevláda vysoká vlna R) a aVL - negatívny (prevláda hlboká vlna S).
? Pravogram. Odchýlka EOS doprava (pravá strana) - uhol? Viac ako + 90 °. Znaky EKG:
? R vlna je maximálna v štandardnom vedení III, v vedeniach II a I sa postupne znižuje;
? komplex QRS v elektróde I je negatívny (prevažuje vlna S);
? v aVF je charakteristická vysoká vlna R, v aVL - hlboká S s malou vlnou R;
? Horizontálna poloha je charakterizovaná uhlom - od + 30 ° do 0 °. Znaky EKG:
? R vlny v prívodoch I a II sú takmer rovnaké alebo R vlna v prívode I je o niečo vyššia;
? v štandardnom vedení III má vlna R malú amplitúdu, vlna S ju prekračuje (pri vdýchnutí sa vlna r zvyšuje);
? v aVL je vlna R vysoká, ale o niečo menšia ako vlna S;
? v aVF je vlna R nízka, ale presahuje vlnu S..
? Levogram. Odchýlka EOS doľava (levogram) - uhol? Menej ako 0 ° (až do –90 °). Znaky EKG:
? vlna R v elektróde I presahuje vlny R v štandardných elektródach II a III;
? komplex QRS v elektróde III je negatívny (vlna S prevažuje; niekedy vlna r úplne chýba);
? v aVL je vlna R vysoká, takmer rovnaká alebo väčšia ako vlna R v štandardnom vedení I;
? v aVF sa komplex QRS podobá komplexu QRS v štandardnom vedení III.

Poloha elektrickej osi srdca, jej normy a odchýlky

Srdcové patológie sú jednou z najťažšie diagnostikovateľných, preto sa na ich identifikáciu používa celá škála techník. Najbežnejšou a najjednoduchšou metódou je elektrokardiogram (EKG). Jedným z dôležitých ukazovateľov štúdie je elektrická os srdca (EOS)..

Vodivý systém a EOS

Srdce netvoria iba typické svalové bunky zodpovedné za jeho kontrakciu. Myokard obsahuje špecifické svalové vlákna, ktoré sú schopné generovať a distribuovať nervové impulzy. Vďaka ich prítomnosti sa srdce môže stiahnuť samo..
Všetky tieto špecifické vlákna sú súčasťou vodivého systému - srdcového komplexu, ktorý poskytuje excitabilitu a autonómnu aktivitu myokardu. Systém srdcového vedenia (PSS) sa skladá z 3 hlavných útvarov, ktoré sú vzájomne prepojené a poskytujú koordinovanú kontrakciu všetkých častí myokardu..
Za normálnych okolností sa impulz vyskytuje v sinoatriálnom uzle - primárnej formácii PSS. Potom sa impulzná vlna šíri pozdĺž vlákien a dosahuje interatriálny uzol. Ďalej sa nervové vzrušenie šíri do komôr pozdĺž zväzku Jeho a jeho nôh. PSS teda zaisťuje šírenie nervového impulzu vo všetkých častiach srdcového svalu. Výsledkom je koordinovaný srdcový rytmus.
EOS je projekcia vektora, ktorý odráža všetky elektrické procesy prebiehajúce v myokarde. Tento indikátor je možné použiť na posúdenie zmien v ktorejkoľvek zložke systému vedenia myokardu. Poloha EOS sa môže líšiť v závislosti od úrovne lézie.

Situácia je normálna

EOS je indikátor, ktorý sa určuje pri dekódovaní elektrokardiogramu. Ak sa stanoví odchýlka tohto indikátora, potom to naznačuje prítomnosť patológie. Existuje niekoľko možností pre normálnu polohu fotoaparátu EOS.
Poloha je určená uhlom alfa. Tvorí ho smer vektora a os I priradenia. Uhol alfa sa určuje pomocou špeciálnej tabuľky. Aby ste to dosiahli, musíte určiť 2 ukazovatele - súčet všetkých zubov QRS vo zvodoch I a III.
Horizontálna poloha fotoaparátu EOS je variantom normy. Táto možnosť sa často vyskytuje u ľudí s hyperstenickou konštitúciou. Hrudník u takýchto ľudí je široký, má nižšiu výšku. Preto je srdce umiestnené v hrudnej dutine vodorovnejšie. Toto je štrukturálny znak tela a nenaznačuje prítomnosť patologických zmien. Horizontálnu polohu môžete určiť podľa uhla alfa. Pri tejto možnosti bude jeho hodnota v rozmedzí od 0 do +30.
Vertikálna poloha fotoaparátu EOS sa vzťahuje aj na fyziologické varianty. V takom prípade sa hodnota alfa pohybuje od +70 do +90. Vertikálna poloha srdca sa určuje u ľudí s astenickou stavbou tela. Ich hrudník je úzky, vysoký, takže srdce je zvislejšie. Takéto usporiadanie sa nepovažuje za patologické a neohrozuje zdravie. Horizontálna poloha je tiež individuálnym znakom človeka..
Stredne pokročilý. V štruktúre ľudského tela sa zriedka nachádzajú hraničné možnosti, to znamená čisto zvislá alebo vodorovná poloha. Častejšie sa identifikujú prechodné možnosti, to znamená polohorizontálne alebo polovislé. Takéto varianty sú tiež fyziologické a nenaznačujú prítomnosť patológie. V tomto prípade uhol? definované v rozmedzí od +30 do +70.

Dôvody vysídlenia

Posun EOS nie je samostatnou chorobou alebo patologickým syndrómom. Tento znak však môže naznačovať patológiu kardiovaskulárneho systému. Ak je detekovaný posun EOS v akomkoľvek smere, je potrebné podstúpiť vyšetrenie, ktoré okrem elektrokardiografie často zahŕňa aj použitie ďalších ďalších metód.
EOS sa môže líšiť vľavo aj vpravo. Pri zohľadnení strany odchýlky sa určujú možné príčiny a následky v závislosti od primárneho ochorenia.
Odchýlka EOS doľava na EKG je určená uhlom ?. V tomto prípade sa indikátor pohybuje od 0 do -90. Posun osi doľava je patológia a vyžaduje si ďalšie vyšetrenie. Hlavným dôvodom vytesnenia EOS je hypertrofia ľavého srdca, najmä hypertrofia ľavej komory. Tento stav nie je samostatnou patológiou a vyskytuje sa pri mnohých ochoreniach kardiovaskulárneho systému..
Odchýlka EOS doľava je často znakom predĺženého zvýšenia krvného tlaku, napríklad pri hypertenzii alebo sekundárnej arteriálnej hypertenzii. V tomto prípade sa hypertrofia ľavého srdca vyvíja kompenzačne v reakcii na zvýšenie tlaku v aorte. Čím vyšší je tlak v aorte, tým viac sily musí ľavá komora vytláčať krv. V priebehu času sa hmotnosť myokardu zvyšuje, vyvíja sa hypertrofia. Na EKG sa to prejavuje odchýlkou ​​EOS.
Ďalším ochorením, pri ktorom je pozorované vytesnenie EOS, je kardiomyopatia. Bez ohľadu na príčinu je pri kardiomyopatii pozorované poškodenie myokardu, ktoré sa v niektorých prípadoch prejavuje vo forme hypertrofie.
Ak sa zistí odchýlka osi vľavo, mali by sa vyhodnotiť ďalšie indikátory EKG. V budúcnosti možno budete musieť konzultovať s kardiológom, použiť ďalšie štúdie, napríklad echokardiografiu. Dôsledky závisia od primárneho ochorenia. V niektorých prípadoch nie je odchýlka EOS sprevádzaná patologickými zmenami a nepredstavuje nebezpečenstvo pre život.
Odchýlka doprava je patologická a môže naznačovať poškodenie myokardu. Takéto zmeny na EKG sa vyskytujú hlavne v dôsledku poškodenia pravého srdca. Príčinou môžu byť rôzne ochorenia myokardu, poruchy srdca a veľkých ciev, patológia dýchacieho systému.
Často dochádza k posunu osi doprava v dôsledku chronických ochorení pľúcneho tkaniva. V dôsledku dlhotrvajúcej pľúcnej hypertenzie sa hypertrofia myokardu vyvíja kompenzačne. Pravá strana srdca rastie, hlavne pravá komora.
Posun osi na pravú stranu môže naznačovať akútnu dekompenzáciu respiračnej aktivity. Napríklad tento príznak je charakteristický pre pľúcnu embóliu (PE). Elektrická os môže byť tiež posunutá kvôli nepravidelnému srdcovému rytmu. Najbežnejšou príčinou je blok vetvy pravého zväzku.
Ak je tento znak zistený na EKG, je potrebné ďalšie vyšetrenie. Na identifikáciu príčiny sa používajú rôzne inštrumentálne a laboratórne metódy výskumu. Na tento účel je predpísané denné sledovanie EKG, záťažové testy - to odhalí, či sú zmeny na elektrokardiograme funkčné alebo nezvratné.
Na určenie prítomnosti poškodenia srdca alebo pľúc je predpísaný röntgenový snímok hrudníka. Na röntgenovom snímku môžete vidieť zväčšenie srdca, príznaky pľúcnej hypertenzie. Ďalej je predpísaná echokardiografia - metóda, ktorá umožňuje posúdiť stav srdca a stupeň dysfunkcie.
Prognóza, keď sa zistí odchýlka osi, sa líši podľa primárneho stavu. V niektorých prípadoch je výsledok priaznivý: ak iné štúdie neodhalili patológiu, nie je potrebný zásah lieku. Ak sa zistia patologické príznaky pľúcnej hypertenzie, pľúcnej embólie, arytmií, kardiomyopatie, je potrebné liečiť základné ochorenie..

Elektrické impulzy na EKG, dekódovanie

Elektrokardiografia je ďalšia študijná metóda, ktorá odráža elektrické procesy prebiehajúce v myokarde. Okrem EOS možno na EKG hodnotiť aj ďalšie ukazovatele..
Najskôr sa na elektrokardiograme vyhodnotia zuby, segmenty a intervaly. Je dôležité poznať nielen bežné ukazovatele, ale aj to, čo naznačujú, to znamená ich dekódovanie.

Prong R. Označuje stav predsiení. Odhaduje sa trvanie vlny P, zvyčajne je to menej ako 0,1 s.

PQ interval. Odráža spomalenie rýchlosti elektrického impulzu v atrioventrikulárnom uzle. Dôležitým ukazovateľom je jeho trvanie, zvyčajne nie dlhšie ako 0,2 s.

Komplex QRS. Odráža kontrakciu komôr. Vyhodnoťte nielen trvanie celého komplexu, ale aj jednotlivých zubov. Trvanie komplexu by nemalo presiahnuť 0,1 s. Dôležitým prvkom je vlna R - odhaduje sa jej trvanie a amplitúda.

Segment ST. Odráža fázu repolarizácie. Preto je možné indikátor posúdiť na základe prítomnosti alebo neprítomnosti ischémie. Odhadnite jeho polohu vzhľadom na izolín (vyšší alebo nižší).

Okrem analýzy jednotlivých zubov a intervalov obsahuje dekódovanie EKG aj určenie zdroja excitácie, správnosti a frekvencie rytmu, posúdenie vodivosti a rytmu.
EOS je dôležitý indikátor, ktorý sa určuje pri dekódovaní elektrokardiogramu. Posunutie osi často naznačuje prítomnosť srdcových chorôb. Ale pomocou tohto ukazovateľa nie je možné rozlíšiť choroby. Aby ste to dosiahli, musíte použiť ďalšie, konkrétnejšie štúdie..

EOS (elektrická os srdca)

EOS je celkový vektor elektromotorickej sily alebo ventrikulárnej depolarizácie. Táto definícia je uvedená takmer vo všetkých príručkách na dekódovanie kardiogramov. Je to dosť ťažké pochopiť a môže to vystrašiť zvedavé mysle začiatočníkov, najmä tých, ktorí nie sú lekármi..
Poďme analyzovať jednoduchými a prístupnými slovami, čo je elektrická os srdca? Ak si podmienečne predstavíme šírenie elektrických impulzov zo sínusového uzla do základných častí srdcového vodivého systému vo forme vektorov, je zrejmé, že sa tieto vektory šíria do rôznych častí srdca, najskôr od predsiení k vrcholu, potom je excitačný vektor nasmerovaný pozdĺž bočných stien komôr trochu smerom nahor. Ak je smer vektorov sčítaný alebo sčítaný, získate jeden hlavný vektor, ktorý má veľmi špecifický smer. Tento vektor je EOS.

1 Teoretické základy definície

Schéma určovania elektrickej osi srdca
Ako sa naučiť, ako určiť EOS pomocou elektrokardiogramu? Najprv trochu teórie. Poďme si predstaviť Einthovenov trojuholník s olovenými osami a tiež ho doplniť o kruh, ktorý prechádza všetkými osami, a označme stupne alebo súradnicový systém na kružniciach: pozdĺž línie I prívodov -0 a +180 budú nad prvou prívodnou čiarou záporné stupne s krokom pri -30 a kladné stupne sa premietajú nadol, s krokom +30.
Zvážte ďalší koncept, ktorý je nevyhnutný na určenie polohy EOS - uhol alfa (RI> RIII;

Odchýlka EOS vľavo na kardiograme vyzerá takto: najväčšia vlna R v prvom zvode, o niečo menšia v druhom a najmenšia v treťom: R I> RII> RIII;

Rotácia EOS doprava alebo posunutie osi srdca doprava na kardiograme sa prejavuje ako najväčší R v treťom elektróde, o niečo menej v druhom, najmenší v prvom: R III> RII> RI.

Určenie uhla alfa
Ale nie je vždy vizuálne ľahké určiť výšku zubov, niekedy môžu mať približne rovnakú veľkosť. Čo robiť? Oko predsa môže zlyhať... Pre maximálnu presnosť sa robia merania uhla alfa. Robia to takto:

Nájdenie komplexov QRS v elektródach I a III;

Sčítanie výšky zubov v prvom zadaní;

Sumarizujeme výšku v treťom zadaní;
Dôležitý bod! Počas sčítania by sa malo pamätať na to, že ak je zub nasmerovaný nadol z izolíny, jeho výška v mm bude so znamienkom „-“, ak smerom nahor - s „+“

Nájdené dva súčty dosadíme do špeciálnej tabuľky, nájdeme priesečník údajov, ktorý zodpovedá určitému polomeru so stupňami uhla alfa. Ak poznáte normy uhla alfa, je ľahké určiť polohu EOS.

3 Čo je to ceruzka pre diagnostika alebo keď nemusíte hľadať alfa uhol?

Vizuálne určenie uhla alfa
Existuje ešte jedna metóda určovania polohy EOS pomocou ceruzky, ktorá je najjednoduchšou a najobľúbenejšou metódou študentov. Nie je efektívny vo všetkých prípadoch, ale niekedy zjednodušuje stanovenie srdcovej osi, umožňuje určiť, či je to normálne alebo či došlo k posunu. Takže časťou, ktorá nepíše, nanášame ceruzku na roh kardiogramov blízko prvého vývodu, potom vo vývodoch I, II, III nájdeme najvyšší R.
Nasmerujte opačnú zaostrenú časť ceruzky na vlnu R v únose, kde je maximálna. Pokiaľ nie je časť na písanie ceruzky v pravom hornom rohu, ale špičatý hrot časti na písanie je v ľavom dolnom rohu, potom táto poloha označuje normálnu polohu osi srdca. Ak je ceruzka umiestnená takmer horizontálne, dá sa predpokladať, že os je posunutá doľava alebo do vodorovnej polohy, a ak ceruzka zaujme pozíciu bližšie k vertikále, potom je EOS vychýlený doprava.

4 Prečo definovať tento parameter?

Medze odchýlky elektrickej osi srdca
Otázkam súvisiacim s elektrickou osou srdca sa podrobne venujeme takmer vo všetkých knihách o EKG, smer elektrickej osi srdca je dôležitým parametrom, ktorý je potrebné určiť. Ale v praxi to málo pomáha pri diagnostike väčšiny srdcových chorôb, ktorých je viac ako sto. Dešifrovanie smeru osi sa ukazuje ako skutočne užitočné na diagnostiku 4 hlavných stavov:

Blokáda prednej a hornej vetvy ľavej vetvy zväzku;

Hypertrofia pravej komory. Charakteristickým znakom jeho zväčšenia je odchýlka osi doprava. Ale ak máte podozrenie na hypertrofiu ľavej komory, posunutie osi srdca nie je vôbec potrebné a stanovenie tohto parametra pri jeho diagnostike veľmi nepomáha;

Komorová tachykardia. Niektoré z jeho foriem sú charakterizované odchýlkou ​​EOS doľava alebo jej neurčitou polohou, v niektorých prípadoch je to odbočka doprava;

Blokáda zadnej hornej vetvy ľavej vetvy zväzku.

5 Čo môže byť normálny EOS?

Možnosti polohy EOS
U zdravých ľudí sa uskutočňujú nasledujúce popisy EOS: normálny, semi-vertikálny, vertikálny, semi-horizontálny, horizontálny. Normálne je elektrická os srdca u osôb starších ako 40 rokov spravidla umiestnená v uhle -30 až +90, u osôb mladších ako 40 rokov - od 0 do +105. U zdravých detí sa os môže odchýliť až k +110. U väčšiny zdravých ľudí sa indikátor pohybuje od +30 do +75. U tenkých, astenických osôb je bránica umiestnená nízko, EOS sa odkláňa častejšie doprava, srdce zaujíma zvislejšiu polohu. U obéznych ľudí hyperstenika, naopak, srdce leží vodorovnejšie, existuje odchýlka doľava. V normostenike zaujíma srdce medzipolohu.

6 Norma u detí

U novorodencov a dojčiat je na elektrokardiograme výrazná odchýlka EOS doprava, do roku, u väčšiny detí prejde EOS do zvislej polohy. Vysvetľuje sa to fyziologicky: pravá časť srdca do istej miery prevláda nad ľavou časťou hmoty a elektrickej aktivity a môžu nastať aj zmeny polohy srdca - rotácie okolo osí. Do dvoch rokov má veľa detí ešte vertikálnu os, ale v 30% sa to stáva normálnym.
Prechod do normálnej polohy je spojený so zvýšením hmotnosti ľavej komory a srdcovou rotáciou, pri ktorej dochádza k zníženiu adherencie ľavej komory k hrudníku. U predškolákov a školákov prevláda normálny EOS, môže sa vyskytnúť vertikálna, menej často horizontálna, elektrická os srdca. Ak zhrnieme vyššie uvedené, normou u detí je:

  počas novorodeneckého obdobia odchýlka EOS od +90 do +170

1-3 roky - vertikálny EOS

škola, dospievanie - polovica detí má normálnu polohu osi.

7 dôvodov pre odchýlku EOS doľava

Hypertrofia ľavej komory
Odchýlka EOS pod uhlom od -15 do -30 sa niekedy nazýva mierna odchýlka doľava, a ak je uhol od -45 do -90, hovorí sa o významnej odchýlke doľava. Aké sú hlavné príčiny tohto stavu? Zvážme ich podrobnejšie.

GSV vetvy ľavého zväzku;

Blok vetvy ľavého zväzku;

Hypertrofia ľavej komory;

Pozičné zmeny spojené s horizontálnym umiestnením srdca;

Niektoré formy ventrikulárnej tachykardie;

Malformácie endokardiálnych vankúšov.

8 Dôvody pre odklonenie systému EOS doprava

Hypertrofia pravej komory
Kritériá pre odchýlku elektrickej osi srdca u dospelých doprava:

  Os srdca je umiestnená v uhle od +91 do +180;

Odchýlka elektrickej osi pod uhlom až +120 sa niekedy nazýva jej mierna odchýlka doprava, a ak je uhol od +120 do +180, významná odchýlka doprava.

Najbežnejšie dôvody pre odchýlku EOS smerom doprava môžu byť:

Hypertrofia pravej komory;

Blok zadnej a hornej bifurkácie;

Pľúcna embólia;

Dextrokardia (pravostranné srdce);

Normálny variant pre pozičné zmeny spojené so zvislou polohou srdca v dôsledku emfyzému, CHOCHP a iných pľúcnych patológií.

Je potrebné poznamenať, že lekára môže upozorniť prudká zmena elektrickej osi. Napríklad, ak má pacient normálnu alebo semi-vertikálnu polohu EOS na predchádzajúcich kardiogramoch a pri súčasnom snímaní EKG existuje výrazný horizontálny smer EOS. Takéto náhle zmeny môžu naznačovať akékoľvek nepravidelnosti v práci srdca a vyžadujú si včasnú ďalšiu diagnostiku a ďalšie vyšetrenie..

Pre Viac Informácií O Cukrovke